අනේ මන්දා...
අනේ මන්දා... ඔන්න ඔහොමය් අපේ කාලෙ කෙල්ලො........ හීහී හී...........

Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...