සිසි වන උවන...................


සිසි වන උවන ඉග සුග ගත හැකි මිටින...
නිසි පුලුලුකුල රියසකයුරු තිස‍්ර තන...
දිසි රන ලියෙව් රූ සිරි යුත් මෙපුරගන...
ඇසි පිය හෙලන පමනින් නොවෙති දෙවගන....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...